Skip to main content

Algemene Voorwaarden

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart de gebruiker zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

Het concept en het logo van Jachtexamen.be, alsook de domeinnaam, de inhoud, opzet en lay-out van de website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten zoals het auteursrecht en het merkenrecht. Dat geldt tevens voor de geplaatste afbeeldingen, foto’s, video’s, teksten en muziek. Elke bezoeker van Jachtexamen.be erkent en aanvaardt deze rechten.

De website is eigendom van The Outdoor Company BV (hierna kortweg “TOC” genoemd). TOC is de enige rechtspersoon die de website geheel of gedeeltelijke mag reproduceren, publiceren of verkopen. Geen enkel onderdeel van deze website mag -in welke vorm dan ook- opgeslagen of gereproduceerd worden, met als enige uitzondering het automatisch “cachen” van de informatie door de browser.

VERKOOPSVOORWAARDEN

Aanbod

Getoonde voorbeelden van opleidingsmateriaal of andere zaken alsmede omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de gebruiker-koper geen rechten ontlenen.

Ieder aanbod en elke offerte is van kracht gedurende de daarin genoemde termijn. Een aanbod of offerte waarin geen geldigheidstermijn is genoemd is vrijblijvend. Bij een vrijblijvend aanbod of een vrijblijvende offerte heeft TOC het recht dit aanbod of deze offerte uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, zijn de in het aanbod, de offerte, op de website, in prijs- of tarieflijsten e.d. vermelde prijzen of tarieven inclusief BTW.

De betreffende toegang tot de inhoud van de website komt tot stand nadat de overeengekomen prijs werd ontvangen en de koper zich heeft geregistreerd en aangemeld.

De inhoud van deze site mag enkel gebruikt worden in het kader van de diensten die op deze site aangeboden worden en enkel voor persoonlijk gebruik.

Alle cursussen die worden aangekocht zijn 1 jaar geldig! Tenzij de kandidaat het examen niet behaald wordt kan er 1 extra jaar, gratis verlengd worden. Hoe verlengen? Het resultaat door te sturen naar info@jachtexamen.be.

Herroepingsrecht van de klant als natuurlijk persoon

In overeenstemming met de voorschriften van reglementering van het Wetboek van economisch recht, meer bepaald art. VI 47 e.v., staat het de klant als natuurlijk persoon (te weten de begunstigde die individueel en op eigen kosten een opleiding volgt) vrij om zich zonder opgave van redenen terug te trekken uit de verkoopovereenkomst en om zijn/haar bestelling binnen een termijn van 14 dagen te annuleren vanaf de dag van het sluiten van de overeenkomst. Pas na verloop van deze termijn van 14 dagen doch binnen de 30 dagen na het sluiten van de verkoopovereenkomst zullen de aangekochte producten (online cursus) ter beschikking worden gesteld aan de koper.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de koper TOC via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post naar The Outdoor Company BV, Groeningenlei 16, 2550 Kontich of e-mail : info@jachtexamen.be) op de hoogte stellen van diens beslissing de overeenkomst te herroepen. De koper kan hiervoor gebruikmaken van onderstaand modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het dat de koper de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Als de koper de overeenkomst herroept, ontvangt hij/zij alle betalingen die de koper tot op dat moment heeft gedaan, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat TOC op de hoogte werd gesteld van de beslissing van de koper om de overeenkomst te herroepen, van TOC terug. TOC betaalt de koper terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee deze de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij hij/zij uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen aan de koper voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Herroepingsformulier voor de koper

AANSPRAKELIJKHEID

Algemeen

TOC kan niet aansprakelijk gesteld worden t.a.v. de gebruiker en/of derden voor door de gebruiker en/of derden mogelijks geleden schade, van welke aard ook (direct, indirect, volgschade, enz.). Een bezoek aan Jachtexamen.be gebeurt altijd onder eigen verantwoordelijkheid, wat eveneens geldt voor de raadpleging van de gebrachte informatie of de gegeven adviezen. TOC is evenmin aansprakelijk voor verlies van gegevens of schade veroorzaakt door nalatigheid of vergetelheid bij de uitbating van Jachtexamen.be; zelfs niet indien TOC gewaarschuwd werd voor het bestaan van bepaalde problemen en/of mogelijke schade van de gebruiker en/of derden. TOC kan niet aansprakelijk worden gesteld ingeval van schade en/of verlies, van welke aard ook, die zou voortvloeien uit het gebruik, de raadpleging en/of het downloaden van enig onderdeel van Jachtexamen.be. Dit geldt ook voor eventuele beslissingen die de gebruiker en/of derden zouden nemen op basis van gegevens en/of informatie op Jachtexamen.be.

Toegankelijkheid

TOC zal alles in het werk stellen opdat Jachtexamen.be op iedere ogenblik toegankelijk zou zijn voor een normaal aantal gebruikers. TOC heeft te allen tijde echter het recht om Jachtexamen.be geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing. TOC kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies en/of schade, van welke aard ook, die geleden zou worden ten gevolge van. het niet/niet optimaal bereikbaar zijn van Jachtexamen.be. TOC streeft ernaar dat de gegevens en documenten die deel uitmaken van Jachtexamen.be volledig, accuraat en actueel zijn. Fouten, onvolledigheden en/of verouderde gegevens kunnen echter nooit uitgesloten worden en daarom kan TOC ook geen enkele waarborg hiertoe geven.

Links

Jachtexamen.be bevat o.m. links naar andere sites. Deze sites staan niet onder controle van TOC. TOC kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud, de goede werking en de veiligheid van externe sites waarnaar verwezen wordt noch voor enige nadelige gevolgen die uit de raadpleging en/of het gebruik, op welke wijze dan ook, van die sites kunnen voortvloeien.

Virussen

TOC zet zijn beste middelen in om Jachtexamen.be bug-, virus-, trojan horse- en spamvrij te houden. Desondanks kan het niet uitgesloten worden dat die alsnog zouden voorkomen. TOC kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige hieruit voortvloeiende schade en/of verlies. TOC raadt de gebruiker aan om steeds de nodige firewall, antivirus en andere beschermende software te installeren om mogelijke beschadigingen van zijn of haar computer te voorkomen.

Gebruik van de site

De gebruiker mag geen gebruik maken van “deep-link”, “page-scrape”, “robot”- of “spider”-functies of enige andere geautomatiseerde voorzieningen, programma’s, algoritmes of methodologieën, noch van enig vergelijkbaar of gelijkwaardig handmatig proces teneinde enig onderdeel van de site of het materiaal te bezoeken, te openen, te verkrijgen, te kopiëren of te volgen, of op enige manier de navigatiestructuur of weergave van de site of het materiaal te reproduceren of te omzeilen, of om (te trachten) materiaal, documenten of informatie op de site te verkrijgen via welke methode dan ook die niet specifiek beschikbaar gesteld is via de site zelf. TOC behoudt zich het recht voor dergelijke activiteiten en/of gebruikers te blokkeren.

Het is niet toegestaan om door middel van hacking, van phishing, van het onderscheppen van wachtwoorden, of van enige andere onwettige methoden toegang te (proberen) verkrijgen tot afgeschermde onderdelen of voorzieningen van de site; tot andere systemen of netwerken die met de site of een TOC-server verbonden zijn; of tot de diensten die op of via de site worden aangeboden.

De gebruiker mag de beveiliging van de site of van enig netwerk dat met de site verbonden is, niet onderzoeken, meten of testen, noch inbreuk maken op de beveiligings- of identiteitscontrolemechanismen van de site of van enig netwerk dat met de site verbonden is. De gebruiker mag geen informatie over andere gebruikers of bezoekers van de site of over andere klanten van TOC, met inbegrip van TOC-accounts waarvan de gebruiker niet de eigenaar is, opzoeken of vanuit de bron traceren (of een poging daartoe te doen), noch de site of enige dienst of informatie die door of via de site beschikbaar wordt gesteld (of aangeboden wordt) op enigerlei wijze exploiteren met als doel de via de site beschikbare informatie bekend te maken, met inbegrip van/maar niet beperkt tot persoonlijke (identificatie)gegevens, tenzij dit alleen de eigen gegevens van de gebruiker betreft.

De gebruiker zal geen activiteiten ondernemen die een buitensporige of onredelijk zware belasting opleveren voor de infrastructuur van de site of van de systemen of netwerken van TOC, of voor enige ander systeem of netwerk dat met de site of met TOC verbonden is.

De gebruiker zal geen voorzieningen, software of methoden gebruiken die de goede werking van de site of van de door de site uitgevoerde transacties; of het gebruik van de site door andere personen (trachten te) belemmeren.

De gebruiker zal de site noch het materiaal gebruiken voor enig doel dat onwettig is of krachtens deze gebruiksvoorwaarden niet is toegestaan, en evenmin zal hij/zij anderen aanzetten tot de uitvoering van onwettige activiteiten of andere activiteiten die inbreuk maken op de rechten van TOC en anderen.

Dataverkeer

Het versturen van bepaalde gegevens, zoals e-mails, persoonsgegevens, creditkaartnummers, e.d. gebeurt steeds op eigen risico. TOC zet zijn beste middelen in om ervoor te zorgen dat de overdracht van deze gegevens op een beveiligde wijze geschiedt, doch kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die zou voortvloeien uit het verlies van bepaalde gegevens en/of uit de interceptie van deze gegevens door een derde partij. TOC raadt haar gebruikers ten zeerste aan om dienaangaande de nodige software te installeren en steeds omzichtig om te gaan met het gebruik en de mededeling van persoonlijke gegevens.

Cookies

Jachtexamen.be maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine stukjes informatie die door Jachtexamen.be naar de browser van de gebruiker gestuurd worden om terugkomende en geregistreerde gebruikers te identificeren en die daartoe op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden. Dit voorkomt dat de gebruiker zich voortdurend kenbaar dient te maken (door een login en paswoord in te geven) om van bepaalde diensten gebruik te kunnen maken. TOC behoudt zich het recht voor om deze cookies te gebruiken om haar gebruikers een gepersonaliseerde versie van Jachtexamen.be te kunnen aanbieden.

Als de gebruiker deze cookies wenst te verwijderen, dient hij/zij de handleiding van de eigen browser te raadplegen. Het staat de gebruiker vrij om deze optie uit te schakelen in de eigen browser. Het kan zijn dat de gebruiker in dat geval bepaalde onderdelen van Jachtexamen.be niet of slechts gedeeltelijk kan raadplegen en/of gebruiken.

Persoonlijke levenssfeer

De persoonsgegevens die TOC verzamelt (bijvoorbeeld bij de registratie op de website of bij de registratie), vallen onder toepassing van artikel 4 § 1 van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. TOC verzamelt de gegevens van elke gebruiker die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst die tussen TOC en de gebruiker tot stand komt.

Bepaalde informatie van de gebruikers wordt verzameld in zogenaamde “log-files” vanaf de registratie door de gebruiker tot de uitschrijving door de gebruiker. Het betreft hier voornamelijk de registratiegegevens (Naam, e-mail adres, eventueel postadres en telefoonnummer), afgewerkte hoofstukken, opgeloste vragenmodules, voortgang in de cursus, etc. Dit stelt TOC in staat om o.a. het verkeer naar Jachtexamen.be te analyseren en maakt het opstellen mogelijk van bijvoorbeeld een profiel van de gebruikers van de site. TOC behoudt zich het recht voor om deze gegevens aan derden mee te delen. In geval van verwerking van gegevens met het oog op directe marketingdoeleinden beschikt te gebruiker steeds over het recht om zich kosteloos hiertegen te verzetten.

De gebruiker heeft steeds vrije toegang tot de gegevens die op hem/haar betrekking hebben zodat de gebruiker in staat is om aanpassingen en verbeteringen door te voeren / te laten doorvoeren.

In het kader van de Privacywet van 1992, werd aangifte gedaan bij de Commissie bescherming Persoonlijke Levenssfeer. Hierdoor heeft u als gebruiker de garanties zoals voorzien in deze wet. De referentiesleutel bij de Commissie bescherming Persoonlijke Levenssfeer voor de verwerking van Jachtexamen.be: 1412713753449.

Niet-naleving van deze Gebruiksvoorwaarden

TOC zal de verzamelde informatie die zij over haar gebruikers bezit (waaronder identiteitsgegevens) meedelen aan de bevoegde instanties wanneer zij dit noodzakelijk acht in het kader van een onderzoek of klacht betreffende het gebruik dat wordt gemaakt van de site, of om de identiteit te bepalen van, in contact te treden met of juridische stappen te nemen tegen een persoon die de rechten of het eigendom van TOC of de rechten of het eigendom van bezoekers of gebruikers van de site, met inbegrip van klanten van TOC, schade toebrengt of deze (al dan niet opzettelijk) belemmert. TOC behoudt zich te allen tijde het recht voor alle informatie openbaar te maken die naar de mening van TOC nodig is om te voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidswege. TOC kan er tevens toe overgaan persoonlijke informatie openbaar te maken als dit naar mening van TOC vereist of toegestaan is op grond van de vigerende wet- en regelgeving, onder meer voor de uitwisseling van informatie met andere bedrijven en organisaties in het kader van fraudebestrijding.

De gebruiker erkent en aanvaardt dat TOC de inhoud van berichten die u via de site of via enige dienst die op of via de site wordt aangeboden naar TOC verzendt, kan bewaren en dat TOC dergelijke informatie openbaar kan maken indien dit wettelijk vereist is of indien TOC van mening is dat het bewaren of openbaar maken van die informatie redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke procedures, om de naleving van deze gebruiksvoorwaarden af te dwingen, om te reageren op claims dat deze informatie een inbreuk vormt op de rechten van anderen, of om de rechten, het eigendom of de persoonlijke veiligheid van TOC, haar werknemers, gebruikers of bezoekers van de site en het algemene publiek te beschermen.

De gebruiker aanvaardt dat TOC hem/haar, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, met onmiddellijke ingang of op een later tijdstip de toegang tot de site kan ontzeggen indien TOC van mening is dat de gebruiker die gebruiksvoorwaarden of andere overeenkomsten of richtlijnen betreffende het gebruik van de site heeft geschonden. De gebruiker aanvaardt tevens dat enige schending door hem/haar van deze gebruiksvoorwaarden gelijkstaat aan een ernstige contractuele wanprestatie. Enige schade die ingevolge deze wanprestatie werd aangericht aan TOC zal door deze laatste in rechte teruggevorderd worden, al dan niet onder oplegging van een dwangsom indien een minnelijke regeling niet mogelijk zou blijken.

Indien de gebruiker deze Gebruiksvoorwaarden schendt en TOC op grond hiervan besluit juridische stappen tegen hem/haar te nemen, is TOC gerechtigd om, naast de financiële compensatie die aan TOC wordt toegekend, alle redelijke kosten van rechtsbijstand en procedurekosten op de gebruiker te verhalen. De gebruiker aanvaardt dat TOC niet aansprakelijk is jegens de gebruiker in kwestie of derden voor beëindiging van de toegang tot de site op grond van een schending door deze gebruiker van de Gebruiksvoorwaarden.

Diversen

Advertenties: De advertenties die op deze website zijn opgenomen, zijn steeds het werk van derde partijen. TOC kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de wettelijkheid, de juistheid, het aanbod, de inhoud, de goede werking en/of de kwaliteit van de geboden goederen en/of diensten.

Hyperlinks: Hyperlinks en/of deeplinks naar Jachtexamen.be is pas toegelaten na daartoe de uitdrukkelijke en gespecifieerde toestemming van TOC gekregen te hebben. Als u de toestemming heeft gekregen dient iedere link steeds naar de homepage van Jachtexamen.be te verwijzen.

Spam: TOC verstuurt geen spam. De gebruiker ontvangt hoogstens een e-mail van ons met betrekking tot belangrijke informatie die de gebruiker als bezoeker aanbelangt. Mocht de gebruiker ongewenst e-mails via Jachtexamen.be ontvangen, kan hij/zij dat melden aan info@Jachtexamen.be . Er wordt dan zo spoedig mogelijk het nodige gedaan om ervoor te zorgen dat de gebruiker in kwestie dergelijke mails niet meer ontvangt.

SLOTBEPALINGEN

Ongeldigheid

Indien één of meerdere bedingen van deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig of afdwingbaar zouden zijn, tast dit de geldigheid en de afdwingbaarheid van de andere bedingen van deze algemene voorwaarden niet aan.. Indien een gedeelte van deze voorwaarden als overmatig ruim wordt verklaard, zal de bepaling, niettegenstaande dit feit, uitvoerbaar zijn tot het maximum toegelaten bij wet. Indien enig gedeelte van deze voorwaarden als volledig ongeldig wordt beschouwd, zal TOC deze vervangen door een bepaling welke zo dicht mogelijk het economische effect van de ongeldig verklaarde bepaling benadert.

Bevoegde rechter: Ieder geschil, van welke aard ook, dat zou voortvloeien uit de raadpleging en/of het gebruik van Jachtexamen.be valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Hoven en Rechtbanken van het Gerechtelijk Arrondissement van Antwerpen.

Toepasselijk recht

Enkel het Belgisch recht is van toepassing en de Antwerpse rechtbanken zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen. Deze voorwaarden kunnen, zonder enige aankondiging, aangepast worden, in functie o.m. van wettelijke evoluties enz.. We raden de gebruiker aan om regelmatig na te gaan in voorkomend geval welke wijzigingen aangebracht werden. Wijzigingen treden in van zodra zij op Jachtexamen.be kenbaar worden gemaakt.

Beheer en eigendom

Deze website wordt beheerd door THE OUTDOOR COMPANY BV.

Webmaster@jachtexamen.be
The Outdoor Company BV
Groeningenlei 16
2550 Kontich

Telefoonnummer : +32 468 128.488

Ondernemingsnummer: BE 0742496693

Vragen

Voor alle vragen over deze vrijwaring kunt u steeds een e-mail sturen naar info@jachtexamen.be.

Huidige versie is geldig vanaf 1 september 2014. Alle rechten uitdrukkelijk voorbehouden.

 

Herroepingsformulier voor de koper

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

 

Ter attentie van

Webmaster jachtexamen.be
The Outdoor Company BV
Groeningenlei 16
2550 Kontich

info@jachtexamen.be

 

Betreft: Herroeping overeenkomst

Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop en de levering van volgende dienst herroep:

  • Dienst: digitale leeromgeving Jachtexamen.be
  • Cursus: (specificeer de geleverde Cursus)
  • Besteld op:

Informatie Consument

  • Naam:
  • Adres:
  • E-mail:
  • Login naam:

 

Datum

 

Handtekening van consument
(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

Chat openen
Stel een vraag.