Skip to main content

Privacy verklaring

GDPR

Sinds 25 mei 2018 treden nieuwe Europese privacyregels in werking. Het gaat om de zogenaamde “Global Data Protection Regulation”, afgekort GDPR – in het Nederlands: Algemene Verordening Gegevensbescherming. De GDPR verordening vervangt de nationale privacywetgeving van alle Europese lidstaten en geldt voor iedereen die persoonsgegevens bijhoudt of verwerkt.

Beleid inzake verwerking van persoonsgegevens

In het kader van haar activiteit jachtexamen.be, zoals gevoerd middels de gelijknamige website, verzamelt en verwerkt THE OUTDOOR COMPANY BV (met maatschappelijke zetel gevestigd te 2550 Kontich, Groeningenlei 16, met ondernemingsnummer 0742496693) persoonsgegevens van geregistreerde en niet-geregistreerde bezoekers van de website www.hunting.be. Dergelijke persoonsgegeven worden verwerkt overeenkomstig de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (“Algemene Verordening Gegevensbescherming”). Met dit beleidsdocument wenst THE OUTDOOR COMPANY BV u toelichting te geven bij de aard en omvang van de gegevensverwerking en tevens bij de rechten waarover u in dit kader beschikt.

Gegevensverwerking

Van alle gebruikers, waaronder ook deze die zich niet geregistreerd hebben op de website www.hunting.be, kan THE OUTDOOR COMPANY BV de IP-adressen verwerken. THE OUTDOOR COMPANY BV doet dit om de goede technische werking van de website te kunnen opvolgen en, zo nodig, bijsturen. Daarnaast verzamelt THE OUTDOOR COMPANY BV ook data om te kunnen analyseren welke de penetratie van de website www.hunting.be is, hoeveel unieke bezoekers deze periodiek ontvangt en mogelijk welke hun interactie met de reclame op deze website is. Deze gegevens zijn belangrijk om het verdienmodel te kunnen optimaliseren, aangezien dit model de werking van de website bekostigt. De data die THE OUTDOOR COMPANY BV verzamelt betreffende het gebruik van de website worden verwerkt in algemene analyserapporten, zonder dat geïndividualiseerd (surf-)gedrag wordt bewaard.
Gelet op het voorgaande verwerkt THE OUTDOOR COMPANY BV de hiervoor bedoelde persoonsgegevens algemeen gesteld voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van THE OUTDOOR COMPANY BV en rekening houdend met de gerechtvaardigde privacy verwachtingen van de gebruikers.

Bewaartermijn

THE OUTDOOR COMPANY BV, verwerkt de persoonsgegevens van de niet-geregistreerde bezoeker zolang dit noodzakelijk is voor de goede werking van de website met een maximum van 1 jaar. Na afloop van deze periode, worden de persoonsgegevens van de niet-geregistreerde bezoeker definitief gewist.

Geregistreerde bezoekers

Daarnaast verzamelt THE OUTDOOR COMPANY BV informatie van de geregistreerde bezoeker bij de registratie op de website www.hunting.be. Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u beheren en verwerken:

  • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, e-mail
  • Persoonlijke kenmerken: geslacht
  • Kenmerken in relatie tot de opleiding voor het jachtexamen: genomen modules/lessen, behaalde resultaten bij vragenmodules, voortgang in de cursussen.

THE OUTDOOR COMPANY BV zal deze bijkomende persoonsgegevens van de geregistreerde bezoeker specifiek en uitsluitend verwerken:

  • als aanduiding van de berichten (posts, comments, …) die de betrokken gebruiker zelf plaatst en dit zo mogelijk in overeenstemming met de door de gebruiker zelf aangeduide (zichtbaarheids-)instellingen;
  • om de traceerbaarheid van berichten te kunnen nagaan in de mate dat deze inbreuk maken op algemene (wettelijke of reglementaire) verplichtingen of op rechten van derden;
  • om geregistreerde bezoekers op de hoogte te houden van de activiteiten en nieuwigheden binnen het forum op de website www.jachtexamen.be.

Deze bijkomende persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de uitdrukkelijke toestemming van de geregistreerde bezoeker, die wordt gegeven bij de registratie op de website www.jachtexamen.be.
THE OUTDOOR COMPANY BV verwerkt de persoonsgegevens van de geregistreerde bezoeker zolang de toestemming van deze laatste niet wordt ingetrokken. Voor zover de geregistreerde bezoeker overgaat tot intrekking van de toestemming, zal THE OUTDOOR COMPANY BV zijn/haar persoonsgegevens definitief wissen. De geregistreerde bezoeker heeft evenwel te allen tijde het recht om de gegeven toestemming in te trekken via eenvoudig verzoek, te richten aan webmaster@jachtexamen.be.

Verstrekking aan derden

THE OUTDOOR COMPANY BV verbindt er zich toe de persoonsgegevens van zowel de geregistreerde als niet-geregistreerde bezoekers niet bekend te maken aan derden noch deze aan te wenden voor andere doeleinden, tenzij mits voorafgaande specifieke toestemming van de betrokkene. Uitzonderingen hierop zijn (i) de verwerking ten behoeve van THE OUTDOOR COMPANY BV door hosting providers of andere verwerkers en (ii) wanneer THE OUTDOOR COMPANY BV vanwege een politionele of rechterlijke instantie wordt opgedragen of verzocht om bepaalde informatie mee te delen.

Beveiliging van de gegevens

THE OUTDOOR COMPANY BV neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van de (geregistreerde/niet-geregistreerde) bezoeker te beschermen tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies evenals iedere andere niet toegelaten verwerking van persoonsgegevens.
Elke bezoeker heeft te allen tijde het recht op kosteloze inzage van zijn/haar persoonsgegevens en kan deze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen wanneer hiertoe grond bestaat of, indien daartoe reden is, de verwerking ervan te laten beperken. Deze rechten kunnen te allen tijde uitgeoefend worden door een verzoek te richten aan THE OUTDOOR COMPANY BV via webmaster@jachtexamen.be of het postadres, waarbij de geregistreerde bezoeker zijn/haar identiteit aan de hand van zijn/haar identiteitskaart en met opgave van zijn adres zal aantonen en de niet-geregistreerde bezoeker opgave zal doen van zijn/haar IP-adres en zal aantonen dat het zijn/haar IP-adres betreft.

Klachten

In geval een bezoeker zich miskend voelt in de eerbiediging van diens rechten ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, kan deze zich altijd richten tot THE OUTDOOR COMPANY BV of, al dan niet indien een contact met THE OUTDOOR COMPANY BV niet leidt tot het gewenste resultaat, tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel).

Contact

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent het privacy beleid van THE OUTDOOR COMPANY BV, kan de bezoeker terecht op de maatschappelijke zetel van THE OUTDOOR COMPANY BV op het adres te 2550 Kontich, Groeningenlei 16 en/of op webmaster@jachtexamen.be.

Commissie bescherming Persoonlijke Levenssfeer

In het kader van de Privacywet van 1992, werd aangifte gedaan bij de Commissie bescherming Persoonlijke Levenssfeer en goedkeuring ontvangen op 14 oktober 2014.
Hierdoor heeft u als gebruiker de garanties zoals voorzien in deze wet.
De referentiesleutel voor de verwerking van Jachtexamen.be: 1412713753449

Chat openen
Stel een vraag.